You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az ETCS nyelv csomagjai

Az ETCS nyelv csomagjai /2


Vissza az előző csomagokhoz

131-es csomagtípus – RBC-átmenet utasítás:
A csomag meghatározott távolságra RBC-átmenetre szólít fel. Ehhez természetesen rendelkezésre bocsátja még a fogadó RBC azonosítóját és telefonszámát, valamint rendelkezik afelől, hogy a távvezérelt mozdony figyelembe vegye-e ezt a kapcsolatmenedzsment információt.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=131)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=129)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_RBCTR

15

Távolság az RBC-átmenetig

NID_C

10

Ország/régió azonosítója

NID_RBC

14

A fogadó RBC azonosítója

NID_RADIO

64

A fogadó RBC telefonszáma

Q_SLEEPSESSION

1

Távvezérelt gép figyelembe vegye-e a kapcsolatmenedzsment információkat?

RBC-átmenet utasítás csomag

132-es csomagtípus – veszély tolatáskor:
A csomagot minden esetben egy balíztávirat tartalmazza. A vezérelhető balíz folyamatos kapcsolatban van a tolatásjelzővel, amelynek jelzési képét ezen csomaggal továbbítja a fedélzeti berendezés felé. A csomag felépítése rendkívül egyszerű, mindösszesen 24 bit hosszúságú.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=132)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=24)

Q_ASPECT

1

Meghaladható-e tolató módban a balíz?

Veszély tolatáskor információ csomagja

133-as csomagtípus – rádiós infill körzet információ:
A 133-as csomag felhívást ad a vonatnak arra, hogy egy adott RIU-val kapcsolatot létesítsen, vagy éppen kapcsolatot bontson.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=133)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=153)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

Q_RIU

1

Kapcsolat létesítése vagy bontása RIU-val?

NID_C

10

Ország/régió azonosítója

NID_RIU

14

A RIU azonosítója

NID_RADIO

64

A RIU telefonszáma

D_INFILL

15

A RIU-hoz csatlakozás/csatlakozás bontásának távolsága

NID_C

10

A következő főjelző balízcsoportjának ország/régió azonosítója

NID_BG

14

A következő főjelző balízcsoportjának azonosítója

Rádiós infill körzet információ csomagja

134-es csomagtípus – hurok információ:
A csomagot egy EOLM, azaz egy olyan balíz adja fel, ami pontos információkat szolgáltat a vonat által hamarosan elérendő hurokról. Megadja a hurok azonosítóját, továbbá informálja a vonatot arról, hogy a hurok tőle milyen távolságra kezdődik, azaz mikortól várható a huroküzenet vétele, illetve milyen hosszon keresztül.  Ezen kívül megadja még a hurok irányát, illetve a rendelkezésre álló 15 szórt spektrumú kódból azt az egyet, amellyel ennek a huroknak az üzenete dekódolható.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=134)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=74)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

NID_LOOP

14

Hurok azonosító száma

D_LOOP

15

A hurok elejének távolsága az EOLM-tól

L_LOOP

15

A hurok hossza

Q_LOOPDIR

1

A hurok iránya az EOLM irányához viszonyítva

Q_SSCODE

4

A huroküzenet dekódolásához szükséges kód

Hurokinformációk csomagja

135-ös csomagtípus – koordinátarendszer-hozzárendelés:
Minden balízcsoport saját iránnyal rendelkezik. A névleges irány mindig a balízcsoport első számú (referencia)balízától a csoport növekvő sorszámú tagjai felé mutat. Ennek az iránynak megfelelően minden balízcsoportnak megvan a hozzá tartozó saját – x-y-z tengelyekkel meghatározott – koordinátarendszere.

A koordinátarendszer hozzárendeléséről bővebben lásd a balíz pályaelemet.

Abban az esetben, ha a balízcsoport ún. egyszerű balízcsoport (mindösszesen egy balízból áll), akkor a felette elhaladó vonat – nem érintvén több balízt ebből a csoportból – nem tudja meghatározni ezen egy pontból haladásának irányát a balízcsoport irányához viszonyítva. Az ETCS 1-es szint  jén ezért az egyszerű balízcsoport meghaladásának irányáról az előző balízcsoport láncolási információja kell, hogy adatot szolgáltasson.
A 2/3-as szinteken, ha a láncolási információ példának okáért nem áll rendelkezésre, akkor a fedélzeti berendezés kérelemmel fordulhat az RBC felé, a koordinátarendszer hozzárendelése céljából. Ekkor van szükség a 135-ös csomagtípusra. Az egyszerű balízcsoport meghaladásakor a fedélzeti berendezés egy speciális helyzetjelentést küld az RBC-nek, amelyben a meghaladott balíz LRBG-ként szerepel. Maga a jelentés tartalmazza a balíztól a meghaladás óta megtett távolságot, de valamennyi a meghaladás irányára vonatkozó adat ekkor még ismeretlen értékű. A következő egyszerű balízcsoport meghaladásakor a fedélzeti berendezés ismételten helyzetjelentést küld az RBC-nek. Ebben már az új balíz szerepel LRBG-ként, míg az előbbi egyszerű balízcsoport segítségével az irány immár egyértelműen meghatározható, feltéve, hogy a vonat közben nem változtatott haladási irányán. 
Ha az egyszerű balízcsoport meghaladásakor a vonat valamilyen okból nem tud kapcsolatba lépni az RBC-vel, és így nem tud helyzetjelentést adni, akkor a meghaladott balízcsoportok adatai a fedélzeti berendezés memóriájában tárolódnak mindaddig, amíg az adatkommunikációs kapcsolat fel nem épül.
Amint az RBC a helyzetjelentésekben kapott balízsorrendből meg tudja állapítani a vonat pályához viszonyított haladási irányát, hozzárendeli a koordinátarendszert az utoljára meghaladott egyszerű balízcsoporthoz, azaz tájékoztatja a fedélzeti berendezést arról, hogy a balízcsoport névleges vagy ellentétes irányban került-e meghaladásra.
A 135-ös csomag tehát egy egyszerű – egy balízból álló – balízcsoporthoz rendeli hozzá a koordinátarendszert a meghatározott rádiótáviraton keresztül. A csomag ennek megfelelően a hivatkozott balíz azonosítását és az irány kijelölését végzi el.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=135)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=48)

NID_C

10

Ország/régió azonosítója

NID_BG

14

Balízcsoport azonosítója

Q_ORIENTATION

1

Az ellenkező/névleges irány kijelölése

Koordinátarendszer hozzárendelése egyszerű balízcsoporthoz csomag

136-os csomagtípus – infill referenciahely:
A csomag megadja az ugyanebben a táviratban a csomagot követő adatok közös hivatkozási referenciahelyét. A csomag felépítése ennek megfelelően rendkívül egyszerű, csupán a hivatkozott balízcsoport azonosításából áll:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=136)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 38)

Q_NEWCOUNTRY

1

Ugyanazon országban/régióban található-e a referencia-balízcsoport?  

      NID_C

10

Ha Q_NEWCOUNTRY=1, akkor az új ország/régió azonosítója

NID_BG

14

Balízcsoport azonosítója

Infill referenciahely csomag

137-es csomagtípus – megállj SR módban:
A csomag informálja a vonatot arról, hogy a táviratot küldő balíz meghaladható-e SR üzemmódban. A csomag a szokásos fejlécen kívül csak az engedélyező módosítót tartalmazza.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=137)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=24)

Q_SRSTOP

1

Meghaladható-e SR módban a balíz?

Megállj SR módban csomag

138-as csomagtípus – hátramenet körzetinformáció:
A csomag megadja a hátramenet üzemmódban igénybe vehető szakasz kezdetének távolságát, illetve annak hosszát.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=138)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=55)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_STARTREVERSE

15

Távolság a hátramenetet engedélyező terület kezdetéig

L_REVERSEAREA

15

A hátramenetre engedélyezett terület hossza

Hátramenet körzetinformáció csomagja

139-es csomagtípus – hátramenet felügyelet-információ:
A csomag definiálja a vonat számára a hátramenet üzemmódban megtehető távolságot, illetve a hátramenetben engedélyezett sebességet.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=139)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=47)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_REVERSE

15

A hátramenet üzemmódban megtehető távolság

V_REVERSE

7

Maximális sebesség hátramenet üzemmódban

Hátramenet felügyelet-információ csomagja

140-es csomagtípus – RBC vonatszám:
A csomag a rádiótáviratban elküldött vonatszámot tartalmazza:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=140)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=55)

NID_OPERATIONAL

32

Vonatszám

Vonatszám csomag

141-es csomagtípus – alapértelmezett lejtviszony ideiglenes sebességkorlátozásnál:
A csomag megadja az ideiglenes sebességkorlátozás felügyeleténél alkalmazandó alapértelmezett lejtviszony mértékét arra az esetre, ha a gradiensprofil (21-es csomag) nem áll rendelkezésre a fedélzeten.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=141)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=32)

Q_GDIR

1

Lejtés vagy emelkedés?

G_TSR

8

Ideiglenes sebességkorlátozás alapértelmezett lejtviszonya

Alapértelmezett lejtviszony ideiglenes sebességkorlátozáshoz csomag

254-es csomagtípus – default balízinformáció:
A csomag a default balízinformációt tartalmazza (pl. LEU hiba esetén).

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=254)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=23)

Default balízinformáció csomagja

0’ csomagtípus – helyzetjelentés:
A csomag valamennyi vonatról a pályának küldött rádiótáviratban szerepel. A vonat ebben adja meg helyzetét, aktuális sebességét, valamint egyéb információkat (üzemmód, szint, stb.). Pontos felépítését a lenti táblázat tartalmazza, magyarázatul az ezt követő ábra szolgál.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=0)

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 114)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

D_LRBG

15

Távolság az LRBG és a vonat becsült eleje között

Q_DIRLRBG

2

A vonat iránya az LRBG irányához viszonyítva (pl. hátrafelé haladás)

Q_DLRBG

2

Az LRBG melyik oldalán van a vonat becsült eleje

L_DOUBTOVER

15

Túlbecslési hiba értéke

L_DOUBTUNDER

15

Alábecslési hiba értéke

Q_LENGTH

2

Vonatintegritás állapota

      L_TRAININT

15

Ha Q_LENGTH=1 (eszköz) vagy 2 (mozdonyvezető), akkor a biztonsági vonathossz értéke

V_TRAIN

7

A vonat aktuális sebessége

Q_DIRTRAIN

2

Vonat haladási iránya az LRBG irányához viszonyítva

M_MODE

4

Aktuális fedélzeti üzemmód

M_LEVEL

3

Aktuális fedélzeti szint

      NID_STM

8

Ha M_LEVEL=1 (STM), akkor az STM azonosítója

Helyzetjelentés csomag

A helyzetjelentésben használt változók

1’ csomagtípus – helyzetjelentés két balízcsoport alapján:
A 135-ös csomagtípusnál már körüljártuk a koordinátarendszer hozzárendelés problémáit arra az esetre, amikor egy egyszerű balízcsoport (LRBG) vonathoz viszonyított iránya nem ismert a fedélzeten. Ha egy második balízcsoport is meghaladásra kerül, akkor ahogyan arról szó volt, a vonat jelentést küld az RBC-nek. Ebben van szerepe a 0’ csomagot kiegészítő 1’ csomagnak.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=1)

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 138)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

NID_LRBG

10+14

LRBG azonosítója (NID_C és NID_BG)

NID_PRVBG

10+14

Előző balízcsoport azonosítója (NID_C és NID_BG)

D_LRBG

15

Távolság az LRBG és a vonat becsült eleje között

Q_DIRLRBG

2

Megegyező vagy ellentétes irány a jelentett haladási irányhoz képest?

Q_DLRBG

2

Megegyező vagy ellentétes irányban van-e a vonat eleje a jelentett haladási irányhoz képest

L_DOUBTOVER

15

Túlbecslési hiba értéke

L_DOUBTUNDER

15

Alábecslési hiba értéke

Q_LENGTH

2

Vonatintegritás állapota

      L_TRAININT

15

Ha Q_LENGTH=1 (eszköz) vagy 2 (mozdonyvezető), akkor a biztonsági vonathossz értéke

V_TRAIN

7

A vonat aktuális sebessége

Q_DIRTRAIN

2

Vonat haladási iránya az LRBG irányához viszonyítva

M_MODE

4

Aktuális fedélzeti üzemmód

M_LEVEL

3

Aktuális fedélzeti szint

      NID_STM

8

Ha M_LEVEL=1 (STM), akkor az STM azonosítója

Helyzetjelentés két balízcsoport alapján

A helyzetjelentésről bővebben az RBC pályaelemnél olvashat.

3’ csomagtípus – fedélzeti telefonszám:
A csomag a fedélzeti berendezéshez tartozó telefonszámo(ka)t tartalmazza.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=3)

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 90)

N_ITER

5

Telefonszámok darabszáma

NID_RADIO(k)

64

A k-adik előfizetői telefonszám

Fedélzeti telefonszámok csomag

4’ csomagtípus – hibajelentés:
A csomaggal a vonat a fedélzeten észlelt hiba kódszámát küldi el rádión keresztül az RBC-nek. A csomag felépítése és a lehetséges hibák felsorolása az alábbi táblázatban látható:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=4)

L_PACKET

13

A csomag hossza (=29)

M_ERROR

8

A hibatípus azonosítója:

0 – Balíz konzisztencia: láncolási hiba

1 – Balíz konzisztencia: üzenet hiba

2 – Balíz konzisztencia: láncolatlan csoport

3 – Rádió konzisztencia: üzenet hiba

4 – Rádió konzisztencia: szekvencia, sorrend hiba

5 – Rádió konzisztencia: rádiókapcsolat

6 – Nem súlyos hiba

7 – Súlyos hiba (berendezés SL vagy NL módban) [“Fatal error”]

8 – “Tartalék”

Hibajelentés csomagja

11’ csomagtípus – érvényesített vonatadat:
A csomag segítségével a vonat rádión keresztül tájékoztathatja az RBC-t a fedélzeten érvényben lévő vonatadatokról. Egyes változóknál, ha a mozdony nem ismeri az adatot, akkor a default érték kerül elküldésre és alkalmazásra.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=11)

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 122)

NID_OPERATIONAL

32

Vonatszám

NC_TRAIN

15

Vonatkategória (default: alap statikus sebességprofil)

L_TRAIN

12

Vonathossz (default: ismeretlen)

V_MAXTRAIN

7

Vonat számára engedélyezett maximális sebesség

M_LOADINGGAUGE

8

Rakszelvény profil

M_AXLELOAD

7

A vonat tengelyterhelése

M_AIRTIGHT

2

Légmentesen záró rendszer jelenléte

N_ITER

5

Vonaton rendelkezésre álló vontatási rendszerek száma

M_TRACTION(k)

8

A k-adik vontatási rendszer fajtája

N_ITER

5

A vonaton rendelkezésre álló STM modulok száma

NID_STM(k)

8

A k-adik STM modul azonosítója

Érvényesített vonatadatok csomagja

44’ csomagtípus - ETCS rendszeren kívüli alkalmazások által használt adatok:
A külső eszközök felé adatokat szolgáltató vonat=>pálya irányú csomag felépítését a lenti táblázat mutatja. Leírása a 44-es pálya=>vonat irányú csomagnál található.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=44)

L_PACKET

13

A csomag hossza (>30)

NID_XUSER

9

A felhasználói rendszer azonosítója

Egyéb adatok

 

Egyéb adatok a NID_XUSER függvényében

Adatcsere külső alkalmazásokkal csomag /2

255-ös csomagtípus – üzenet vége:
Ez a csomag a telegram végét jelzi. A csomag csak a NID_PACKET változót tartalmazza, amelynek minden bitje 1-es értéket tartalmaz. Befejezés jelzőként funkcionál: amint a vevő nyolc darab egyes értékű bitet olvas be a NID_PACKET mezőben, befejezi a telegram hátralevő részének beolvasását. A csomag felépítése tehát a következő:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=255) [1111 1111]

Üzenet vége csomag

Vissza a csomagokhoz

Lap teteje