You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

ERTMS szójegyzék

Szójegyzék


Az alábbiakban leírtak nem annyira definíció jellegűek, mint inkább az egyes fogalmak rövid magyarázatai annak elősegítésére, hogy a honlap tanulmányozása során felmerülő kérdésekre az olvasó egyszerűen és gyorsan választ kapjon.

Abszolút féktávolság: Két vonat közötti követési távolságnak egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie, mint a követő vonat féktávolsága.

Balíz: A pálya és a balíz felett elhaladó vonat közötti pontszerű információátvitelt megvalósító eszköz.

Balízcsoport: Közös referenciahellyel rendelkező egy vagy több balíz a pálya egy részén.

Beavatkozás: Amikor az ETCS átveszi az irányítást a mozdonyvezetőtől, és
    - lekapcsolja a vontatást vagy
    - lekapcsolja a vontatást és működteti az üzemi féket vagy
    - lekapcsolja a vontatást és működteti a gyorsféket.

Biztonsági távolság: A menetengedély vége és az első lehetséges veszélyeztetési pont közötti távolság.

Default érték: Az ETCS fedélzeti berendezésében tárolt értékek, amiket egyéb más érték hiányában kell figyelembe vennie.

Dinamikus sebességprofil: Az a sebesség-távolság görbe, amit a vonat követhet anélkül, hogy megsértené a statikus sebességprofilt, vagy a menetengedély végét. A görbe a fékezési karakterisztikán és a vonat hosszán alapszik.

DMI: Mozdonyvezető-gép interfész. A fedélzeti berendezés ezen keresztül informálja akusztikusan és vizuálisan a mozdonyvezetőt, a mozdonyvezető pedig ennek segítségével kezeli a berendezéseket.

EDGE:  Az EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution – A globális fejlődés érdekében megnövelt adatátviteli sebességek) GPRS alapokra épül, azaz „csomagokat” küld rádióhullámokon keresztül (a GSM-hálózaton). Az EDGE jelentősen gyorsabb a CSD (Áramkörkapcsolt adatátvitel vagy általános nevén a GSM-adat) kapcsolatnál. Azonban csúcsidőben (egy zsúfoltabb cellában) a maximális sebességnél valamivel kisebb sebességet tapasztalhatunk, mivel a hanghívások általában elsőbbséget élveznek az adatkapcsolatokkal szemben. Csakúgy mint a GPRS esetében, az adatátvitel sebessége nagyban függ a készülék többidőréses osztályától. A megnövelt sebességű csomagkapcsolt adatátvitel (EDGE) lehetővé teszi, hogy ugyanazon többidőréses osztály mellett a hagyományos GPRS-kapcsolathoz képest háromszor nagyobb adatátviteli sebességet érjünk el. Az EDGE a GPRS-től kissé eltérő technikát alkalmaz, amelynek neve 8PSK (8-Phase Shift Keying – 8 állapotú digitális fázismoduláció). A GPRS- és az EDGE-kapcsolat esetén az adatok impulzusokban kerülnek továbbításra. Míg azonban a GPRS esetében egy impulzus 1 bitet továbbít, addig EDGE-kapcsolatnál ugyanez az impulzus már 3 bitet képes továbbítani. Vagyis nem az adat gyorsul fel, hanem egységnyi idő alatt a készülék több adatot küld el, illetve fogad. A GPRS-hez hasonlóan itt is csak az átvitt adat (és nem a kapcsolat időtartamának) függvényében alakulnak a díjak. Azokon a területeket, ahol az EDGE-szolgáltatás nem érhető el, a készülék automatikusan visszakapcsolhat GPRS-re.

Elgurulás: Nem szándékos előre vagy hátramozgás.

Elnyomás: A túlhaladás funkciót letiltó eljárás.

Engedélyezett sebesség: Az a sebességhatár, ami alatt a vonat az ETCS figyelmeztetése vagy beavatkozása nélkül közlekedhet.

EOLM: Hurokvége jelzés

ERTMS: Az ERTMS magában foglal minden fedélzeti és pályaoldali eszközt, amivel megvalósítható a vonatfelügyelet, -vezérlés és -irányítás.

Eurobalise: Az ERTMS/ETCS telepítésekor használt balízok technikai megoldásainak összessége.

Eurocab: Az ERTMS/ETCS telepítésekor használt járműfedélzeti technikai megoldások összessége.

Euroloop: Az ERTMS/ETCS telepítésekor használt hurkok technikai megoldásainak összessége.

Euroradio: A rádióhálózathoz szükséges funkciók összessége, kiegészítve a pályaoldal és a fedélzeti berendezés közötti biztonsági kommunikáció protokolljaival.

EVC: Fedélzeti fail-safe ETCS számítógép. Számítja a sebességprofilokat, és ezekkel összhangban felügyeli a vonatot.

Érvényesítés: Mozdonyvezetői megerősítése annak, hogy egy adat- vagy információcsoport a rendszer által a továbbiakban figyelembe vehető.

Fékgörbe: Az infrastruktúraadatokból (pl. lejtviszony), valamint a vonat fékezési paramétereiből számított sebesség-távolság vagy sebesség-idő görbe.

Figyelmeztetés: Akusztikus és/vagy vizuális jelzés a mozdonyvezető felé megelőző tevékenység végrehajtásáért.

Fix térköz: Olyan térköz, ahol annak végei helyhez kötöttek. A biztosítóberendezés folyamatosan engedi a vonatokat térközről térközre, alaphelyzetben csak akkor, ha a térköz szabad.

Folyamatos adatátvitel: A pálya és a vonat közötti folyamatos átviteli lehetőség hosszú hurok vagy rádió segítségével.

GPRS: Amikor a mobiltelefonon beszélünk, akkor egy folyamatos kapcsolat jön létre a GSM-hálózat egyik csatornáján, ami azt jelenti, hogy senki más nem használhatja azt a csatornát (vonalkapcsolt kommunikáció). Természetesen adathívás is lehetséges vonalkapcsolt módon, ám a kapacitások jobb kihasználását teszi lehetővé a csomagkapcsolt technológia (GPRS – General Packet Radio Service). A csomagkapcsolás úgy működik, mint egy kirakójáték: a rendszer az adatot több részre bontja, ezeket továbbítja a hálózaton keresztül, majd a célállomáson összerakja. Ilyenkor is lehet folyamatos a kapcsolat, de csak akkor foglaljuk le a csatornát, amikor adatokat küldünk. Vagyis folyamatosan kapcsolatban lehetünk az egyik csatornán, de ténylegesen csak adatküldéskor használjuk azt. Így egy csatornát több felhasználó között is fel lehet osztani. Ezért van az, hogy az adatforgalom és nem a használati idő után fizetünk. (lásd még EDGE)

Gradiens: Lejtviszony

Hátramenet: Olyan vonatmozgás, amikor a mozdonyvezető nem a vonatmozgás szerinti „első” járműben tartózkodik, de a mozdony a normális haladási iránynak megfelelően legelöl van. A kapcsoló „hátra” állásban van.

Helyi idő: UTC idő, a helyi eltolódással.

Hurok: Pálya és vonat közötti adatátvitelre szolgáló eszköz. Egy hurok lehet rövid, közepes, vagy hosszú.

Hurokvége jelzés: Eszköz (pl. balíz), amely meghatározza a hurok kezdetét, illetve végét.

Ideiglenes sebességkorlátozás: Nem állandó sebességkorlátozás, pl. pályamunkák idején.

Időzítés: Szakaszidőzítés

Infill információ: Kitöltő információ

Interoperabilitás: Együttműködési képesség, annak lehetősége, hogy a vonatok Európa szerte biztonságosan és útjuk megszakítása nélkül közlekedhessenek (kölcsönös átjárhatóság).

Interoperabilitási összetevők: Az ERTMS/ETCS legfontosabb alrendszerei, amelyek biztosítják az átjárhatóságot.

Interoperabilitás, működési-: Annak képessége, hogy a vonatok a különböző európai hálózatokon biztonságosan és teljes körűen közlekedhessenek anélkül, hogy a határokon meg kellene állni, mozdonyt kellene cserélni, mozdonyvezetőt kellene váltani, vagy bármilyen ERTMS-en kívüli tevékenységet kellene végezni.

Interoperabilitás, technikai-: A működési interoperabilitás egyik részhalmaza. A technikai interoperabilitás alapkövetelményeit az UNISIG SRS-e határozza meg.

Izoláció: A fedélzeti ETCS berendezés leválasztása a fékrendszerről.

Javasolt sebesség: A berendezés által javasolt közlekedési sebesség, amivel a menetrend tarthatóvá válik. Soha nem haladhatja meg az engedélyezett sebességet.

Kerék kipörgése: Ha egy hajtott kerék elveszti tapadását a sínnel.

Kerék megcsúszása: Ha egy fékezett kerék elveszti tapadását a sínnel.

Kernel: Az ETCS fedélzeti berendezés lényege, annak központi eleme, ami meghatározza a vonat számára biztonságos sebesség-távolság burkológörbét, és ha szükséges működteti a fékeket annak érdekében, hogy ezt a burkológörbét a vonat ne sérthesse meg.

Kiegészítő információ: A DMI-on megjelenő olyan információ, amely segíti a mozdonyvezetőt a vonatvezetésben.

Kiépített vonal: Olyan vasútvonal, ahol a pályaoldali ETCS berendezések telepítve vannak, a teljes felügyeleti mód elérhető.

Kitöltő információ (infill): Nem főjelzőnél átvitt pálya-vonat irányú adat. Jellemzően a következő jelző szabadra váltási információjának mielőbbi eljuttatására használják.

Konfidencia intervallum: Az a távolság, amelyen belül az ETCS fedélzeti berendezés feltételezi a vonatot, figyelembe véve a távolság- és sebességmérő odométer mérési bizonytalanságát.

Központi forgalomirányítás (CTS): A menetengedélyek és statikus sebességprofilok a CTS-központban keletkeznek, és az ETCS segítségével jutnak a vonatra.

Láncolás: Az az eljárás, amelynek során egy balíz vagy balízcsoport üzenetében utal egy másik balíz vagy balízcsoport helyére.

Láncolási információ: Adat, amely megadja a balízcsoportok közötti távolságot, és az utasítást arra az esetre, ha egy balízcsoport az adott határon belül nem kerül meghaladásra.

Látra közlekedés: A mozdonyvezető azzal a maximális sebességgel vezeti a vonatot, amelyről minden a vonatot veszélyeztető akadály előtt biztonsággal meg tud állni.

Legkorlátozóbb sebességprofil: Azon sebességérték, amit a vonat nem haladhat meg. Valamennyi sebességprofilt figyelembe véve ennek értéke a mindenkori legalacsonyabb értékűvel egyezik meg.

Lejtviszony: A pálya lejtési és emelkedési paramétereit leíró profil.

LRBG: Utolsó meghatározó balízcsoport

Megcsúszási távolság: Beállított vágányúthoz rendelt vágányszakasz, annak vége után helyezkedik el. A biztosítóberendezés vágányút-beállítások korlátozásával, vagy lezárással védi, de érvényessége időben korlátolt. Célja megelőzni egy esetleges megcsúszás káros következményeit.

Megengedett sebesség: Az a sebességhatár, amelynél az ETCS nem figyelmeztet és/vagy nem avatkozik be.

Megerősítés: Érvényesítés.

Menetengedély: Továbbhaladási jogosítvány a vonatnak egy adott hely eléréséig, az infrastruktúra alkalmasságának függvényében. Egy menetengedély a lenti ábrán látható módon több szakaszból tevődhet össze, amelyeket a végszakasz, a megcsúszási hossz vagy távolság (overlap) és a biztonsági távolság (safety distance) zárhat le. Ha a menetengedély csak egy szakaszt tartalmaz, akkor az egyben mindig a végszakasz.

Menetengedély

Menetengedély határa: Az a pont a menetengedély végén, amit a vonatnak nem engedélyezett meghaladnia, ugyanakkor a célsebesség nem zérus.

Menetengedély vége: Az a hely, ameddig a vonat közlekedhet; ahol a célsebesség zérus.

Mozgó térköz: Olyan térköz, amelynek végei folyamatosan igazodnak az azt elfoglaló vonat pozíciójához.

Nemzeti értékek: Eltérő „igazgatási” körzetbe lépéskor a vonatra juttatott azon információk, amelyeket az ekkor alkalmazandó szabályokhoz igazítottak.

Nem kiépített vonal: ETCS-re nem, vagy csak részleges felügyeletet lehetővé tévő módon kiépített vonal.

Nyugtázás: Az új adatot/szituációt a mozdonyvezetőnek el kell ismernie a beavatkozás elkerülése érdekében. A nyugtázás a DMI érintőképernyőjén a felhívási terület megérintését jelenti.

Odométer: Sebesség- és távolságméréshez alkalmazott eszközök (pl. kerékérzékelő, radar) összefoglaló neve.

Oldási sebesség: Az a legnagyobb sebességérték, amivel a vonat biztonsággal megközelítheti menetengedélyének végét, ha a célsebesség zérus. Időközben szabaddá váló jelzőhöz közelítve a vonat így a megállást elkerülve juthat el az információs pontig.

Összeadódó távolságok: Amikor valamilyen változásról információt közlünk, akkor sok esetben nem csak egyszeri változásról, hanem változások sorozatáról beszélünk. Ennek egyik jellemző példája a különféle profilok (sebességprofil, lejtviszonyprofil, stb.) fedélzetre juttatása. Az ETCS rendszerben ekkor megadjuk az első változás távolságát és az újonnan alkalmazandó értéket; majd ettől a ponttól számítva a következő – második – változás távolságát és az értéket, és így tovább (lásd ábra). A távolság- és értékváltozók n számú ismétlésével akár többszörösen módosuló profilok is könnyen kezelhetőek. Az összeadódó távolságok  kifejezés pedig azt jelzi, hogy a távolságadatok nem rendelkeznek közös referenciaponttal, hanem mindig az előző távolságérték végétől számítódnak.
Összeadódó távolságok

Pályaleírás adat: Minimálisan tartalmaznia kell a menetengedély távolságát, a statikus sebességprofilt és a lejtviszony profilt. Opcionálisan tartalmazhatja még a tengelyterhelési profilt, a pályaviszonyokat, az útalkalmasság adatokat, tolatástól elzárt körzeteket, stb.

Pályaviszony: Fedélzetre juttatott információ a pálya jellemzőiről, például a feszültségmentes szakaszokról, alagutakról, stb.

Permisszív jelző: Bizonyos meghatározott feltételek mellett továbbhaladást tiltó jelzés mellett is – külön irányítói hozzájárulás nélkül – meghaladható jelző.

Quality of Service (QoS): Többféle technika alkalmazásával állandó minőségű forgalom továbbítás a hálózaton keresztül. Nem növeli az áteresztőképességet, nem csökkenti a forgalom torlódását, de késlelteti a legkevésbé késleltetés érzékeny forgalmat, miközben előbbre helyezi a leginkább késleltetés érzékenyt.

Rádiós lyuk: Olyan körzet, ahol nincs lehetőség megbízható rádiókommunikációs kapcsolatot felépíteni.

RBC: Rádiós irányítóközpont. Centralizált biztonsági egység, amely a vonatok közlekedtetéséért felelős. A vonatok helyzete alapján menetengedélyeket generál, majd azokat elküldi a fedélzeti berendezések felé. Interfésszel rendelkezik a biztosítóberendezés felé, egyrészt bizonyos vezérlési feladatok ellátásához, másrészt a biztosítóberendezéstől érkező információk fogadásához.

RBC-átmenet: Két RBC vagy két ország határán történő áthaladás folyamata.

Referencia pont: A vonat helyzetét frissítő információs pont, felhasználható az odométer kalibrálásához. A balízcsoport egyes sorszámú balíza.

Relatív féktávolság: A vonat az abszolút féktávolságnál kisebb távolságra követi a megelőző vonatot.

Részleges felügyelet: Azon üzemmódok összefoglaló neve, amelyeknél nem áll rendelkezésre elég információ a teljes felügyelet megvalósításához. A részleges felügyeletű üzemmódok: UN, OS, SR, SH, PT, RV.

Roaming: Mobil használata bármely nem a felhasználó hazai hálózatát jelentő hálózaton.

Sínáramkör: Pályaoldali eszköz a vágányfoglaltság meghatározásához.

Statikus sebességprofil: A fix sebességkorlátozások leírása egy adott szakaszra vonatkozóan. A sebességkorlátozások vonatkozhatnak a legnagyobb vonali sebességre, a vonat maximális sebességére, a váltók, ívek, hidak engedélyezett sebességére, stb.

Szakaszidőzítés: A menetengedély egy szakaszához rendelt időzítés (time-out). Ha a számláló eléri a pályaoldal által előre meghatározott értéket, akkor az adott szakasz visszavonásra kerül, a menetengedély pedig ennek megfelelően lerövidül. A végszakaszig bezárólag minden egyes menetengedély szakaszhoz a hosszon kívül opcionálisan megadható egy időzítési feloldópont és egy időérték.
A menetengedély felépítése, időzítésekkel

Az ETCS 3-as szinten a fedélzeti vonatintegritás-felügyelet miatt nem használnak időzítéseket!

Szakaszos átvitel: Pálya-vonat közötti adatátvitel, ami csak az adott információs pont (balíz, rövid hurok, rádiókörzet) meghaladása közben érhető el.

Szint: Az ETCS szintek a pályaoldal és a járműfedélzet kapcsolatrendszerét jellemzi. Az egyes szinteken eltérő a megvalósítandó funkciók köre, azok megvalósításának helye és módja. Az szint definíció szerint elsősorban a pályaoldalhoz kötődik, emellett természetesen a járműoldalon is eltérő kialakítás szükséges az egyes szinteken.

Tandem: Olyan vontatás, amiben kettő vagy több, önálló mozdonyvezetővel rendelkező, mechanikusan igen, de elektronikusan nem összekapcsolt vontatójármű vesz részt.

Teljes felügyelet: Azon üzemmód, amikor a fedélzeti berendezés számára minden olyan – a követelmény specifikációban meghatározott – információ elérhető, amellyel a fedélzeti berendezés a felügyeletet (sebesség és távolság) teljes értékűen, önállóan képes ellátni.

Tengelyszámláló: Vonatérzékelő eszköz, amely a szakaszok végeinél folyamatosan számlálja az adott szakaszra belépő és az onnan kilépő tengelyeket. A kettő összevetéséből megállapítható, hogy az adott szakasz foglalt-e.

Térköz: A vonatok biztonságos közlekedtetéséhez a vonalat több szakaszra osztják. Egy ilyen szakaszon normális esetben egyszerre csak egy vonat tartózkodhat. A térközök lehetnek fix kiosztásúak, illetve beszélhetünk ún. „mozgó” térközről.

TIU: Vonatillesztő modul

Tolatás: Olyan vonatmozgás, amikor nincsenek elérhető vonatadatok.

Tolómozdony: Olyan mozdony, amely hátulról, mechanikus kapcsolódás nélkül segít a vonatnak feljutni egy emelkedőn. Az emelkedő tetején menet közben válik le a vonatról.

Tolt vonat: Olyan vonatmozgás, amikor a mozdony a vonat végén található, azaz a mozdonyvezető nem a vonatmozgás szerinti „első” járművön tartózkodik, a menetirány kapcsoló pedig „előre” állásban van.

Több vontatójármű használata: Kettő vagy több mechanikusan, pneumatikusan és elektromosan összekapcsolt vontatójármű alkalmazása, egy mozdonyvezetős üzemben.

Túlhaladás: Az a folyamat, amikor a vonat túllép menetengedélye végén úgy, hogy az elnyomás funkció nem aktív. A vészfék azonnal működésbe lép, nem oldható, egészen a vonat megállásáig.

Útalkalmasság adat: Opcionálisan a fedélzetre juttatható információ a vonalszakasz űrszelvényéről, táplálásáról és tengelyterhelési határáról, amelynek segítségével a vonat meghatározhatja alkalmasságát a kijelölt vonalon való közlekedésre.

Utolsó meghatározó balízcsoport (LRBG): Az LRBG közös vonatkoztatási pont a fedélzet és a pályaoldali berendezések között az ETCS 2-es és 3-as szintjén. Ha a láncolási információ nem elérhető a fedélzeti berendezés számára, akkor ez a legelső meghaladott és helyesen olvasott balízcsoport. Ha a láncolási információ ismert, akkor ez a várt helyen elért és helyesen olvasott utolsó láncolt balízcsoport.

Úttérkép, útvonal-térkép: Az infrastruktúra-adatokat biztosító adatbázis. Tárolható a fedélzeten, illetve lekérdezhető központon keresztül.

Üzemi fék: Az UIC 541-03 megfogalmazása alapján történő fékezés, ami a mozdonyvezető által bármikor oldható.

Várakozási ablak: Az az intervallum, amelynek végeit a balíz elfogadásának határai jelölik ki.

Veszélyeztetési pont: Az a hely, ameddig a vonat eleje elérhet anélkül, hogy bármilyen veszélyes helyzet alakulhatna ki. Fix térközös üzemben ez a megelőző foglalt vágányszakasz kezdete, mozgó blokk esetén pedig a megelőző vonat biztonsági vonatvége. Mindkét üzemnél veszélyeztetési pont továbbá például egy becsatlakozó vágány váltójának biztonsági határjele, stb.

Vészfék: Az UIC 541-03 megfogalmazása alapján történő rendkívüli gyorsfékezés. Oldhatóságát a nemzeti érték határozza meg a túlhaladás esetét leszámítva, amikor a gyorsfék a vonat megállásáig nem oldható.

Vonatadatok: A vonatot jellemző, leíró adatok, amelyek a vonatmozgás teljes körű felügyeletéhez szükségesek.

Vonatillesztő modul: a fedélzeti berendezés és a vonat közötti kapcsolatot biztosító interfészek összessége. Jellemzően járműosztályonként egyedi.

Vonatintegritás: Annak feltételezése, hogy a vonat egyben van, nem szakadt szét, nem hagyott hátra egyetlen vagont sem.

Lap teteje