You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az EVC speciális funkciói

Az EVC speciális funkciói


1. Elnyomás funkció, „Megállj!” állású jelző meghaladása
Bizonyos esetekben és bizonyos feltételekkel lehetőség van a vonat számára rendelkezésre álló menetengedély végének szándékos meghaladására. Az alábbiakban pontokba szedve olvashatók azok a körülmények, amelyek miatt ezt a "biztonsági engedményt" valóban szükséges lehetővé tenni a vonatközlekedés mindenkori fenntartása érdekében:
 • 1-es szinten, a jelző továbbhaladást engedélyező jelzési képet nem tud adni (pl. jelzőhiba, vágányút nem beállítható);
 • 1-es szinten, a vonat menetengedély nélkül állt meg (pl. miután a menetengedély lerövidült egy időzítés lejárta miatt);
 • 2/3-as szinten, a vonat olyan helyen kényszerült megállásra, ahol nincs menetengedélye és a rádiókapcsolat nem elérhető (pl. túlhaladás vagy vészüzenet vétele után);
 • 2/3-as szinten, a vonat két szomszédos RBC körzet határán állt meg (pl. a két RBC közötti kapcsolat nem áll rendelkezésre);
 • 2/3-as szinten, a vonat azután állt meg, hogy átlépte a két szomszédos RBC körzet határát (pl. a fogadó RBC felé nem tud kapcsolatot teremteni);
 • 2/3-as szinten, az RBC nem képes továbbhaladási engedélyt adni (pl. megszakadt a kapcsolata a biztosítóberendezéssel);
 • balesetveszély elkerülése céljából.

0-s szintű körzetben a menetengedély végének meghaladása a nemzeti szabályokban meghatározott eljárások körébe tartozik. Az ERTMS/ETCS fedélzeti berendezés ebben a folyamatban nem érintett, mivel nem felügyeli a vonatmozgást.
A menetengedély végének meghaladása funkció kiválasztásához, a mozdonyvezetőnek szüksége van a forgalomirányító személyzet engedélyére. Ennek mikéntje a nemzeti szabályrendszerben meghatározott módon zajlik. Figyelembe véve, hogy a menetengedély végének meghaladásakor a vonat mozgásáért a mozdonyvezető tartozik teljes felelősséggel, a funkció kiválasztása után az aktuális üzemmód az alábbiak szerint módosul:
 • FS, OS, SB vagy PT mód esetén azonnal SR (saját felelősségű) üzemmódba vált a rendszer. SR mód esetén természetszerűleg továbbra is abban marad.
 • Tolatás módban változatlan marad az aktuális üzemmód.
 • Unfitted módban (0-s körzetben), vagy STM szinteken (SE/SN) a mód csak abban az esetben vált SR üzemmódra, ha a szint 1-es, 2-es vagy 3-as szintre változik.

Az üzzemmdváltásoknak megfelelően a funkció kiválasztásakor a felügyeletben jelentős változások történnek (pl. túlhaladás funkció elnyomása). Az alábbiakban a „Megállj” állású jelző meghaladásának lehetőségei kerülnek ismertetésre.

Meghaladás korlátozott menetengedéllyel
Ezzel a funkcióval biztosítható, hogy a vonat a „Megállj” állású jelzőt meghaladja, láttávolságra közlekedjen és a lezárt, de nem szabad állapotú vágányút esetében a lehetőségekhez mérten felügyeletet biztosítsanak számára.
Ehhez a vezetőnek a kapott engedély függvényében a meghaladást kezdeményeznie kell az DMI-on keresztül, mely az adatrögzítőben bejegyzésre kerül. A funkció kiválasztása védett a véletlen, nem szándékos kezeléssel szemben és üzemmódtól függetlenül csak akkor kezdeményezhető, ha a vonat aktuális sebessége nem haladja meg a nemzeti értékekben erre vonatkozó sebességértéket.
A funkció természeténél fogva a túlhaladás felügyelet inaktív, de a vonatsebesség nem haladhatja meg a nemzeti értékben meghatározott sebességhatárt. A vonat továbbra is fogadja a pályától érkező üzeneteket.
A túlhaladás felügyelet tiltása megszűnik, ha
 • a vonat megállj információt adó balízcsoportot halad meg (a jelző vörös),
 • a vonat meghatározott időn belül nem halad meg egyetlen balízcsoportot sem,
 • a vonat előrefelé haladva meghatározott távolságot tett meg balízcsoport meghaladása nélkül,
 • egy balízcsoportot elérve nem megállj jelzésre utaló adatok vételére került sor a meghatározott távolságon belül. Ebben az esetben az üzemmód a vett adatoktól függő üzemmódra változik.

A funkció aktivitása esetén az aktuális sebességet igen, de a felügyelt sebességet nem jelzi ki a DMI. Amennyiben a pályaadatok rendelkezésre állnak, mint például a szintbeli útátjárók helye és azonosítója, vagy a legközelebbi jelző távolsága és a megcsúszási távolság, akkor ezeket a fedélzeti berendezés felhasználhatja. Ezáltal lehetővé válik a felügyeletet bizonyos szinten fenntartani, de a mozdonyvezető részére külön jelezést kell adni, hiszen a vonat felügyelete nem teljes.

Meghaladás a vonalra érvényes sebességkorlátozás nélkül
Ezzel a funkcióval biztosítják egy „Megállj” állású jelzőnek a vonalra érvényes sebességkorlátozás nélküli meghaladását, továbbá a vonat nemzeti szabályok szerinti felügyeletét, amikor a vágányutat kézzel állították be és zárták le. A látra történő közlekedést általában megkövetelik a vasutak. Ez a funkció mindenben megfelel az előző pontnak, kivéve, hogy sebességcsökkentéssel nem számolunk a jelző meghaladásakor.

Meghaladás a forgalmista által kiadott korlátlan menetengedéllyel
Ezzel a funkcióval a forgalmista a vonat számára egy speciális menetengedélyt küldhet, amely biztosítja a vonat sebességkorlátozás nélküli továbbhaladását egy „Megállj” jelzést mutató jelző mellett. Az ETCS a vett engedély alapján, maximális felügyeletet biztosít.
A menetengedélynek tartalmaznia kell a vonatazonosítót, a vonat tényleges tartózkodási helyét (jelzőazonosítás), az egész szakasz hosszát, valamint a megengedett sebességet a szakaszon. A menetengedély ezeken túl további információkat is magában foglalhat. Lehetőleg biztosítani kell, hogy a menetengedély megérkezzen, mielőtt a vonat a „Megállj” jelzőt elérné és megállna. A mozdonyvezetőnek a funkció életbe lépéséhez az új menetengedélyt nyugtáznia kell. Ezután, amíg a vonat meghaladja a jelzőt, a túlhaladás mód inaktív, de a pálya felől érkező információkat a fedélzeti berendezés továbbra is fogadja és kiértékeli.

Meghaladás a mozdonyvezető által beadott korlátlan menetengedéllyel
A funkció segítségével a mozdonyvezető vihet be egy „Megállj” állású jelző meghaladását engedélyező menetengedélyt azért, hogy a vonat a jelzőt sebességkorlátozás nélkül meghaladhassa. Az ETCS a menetengedély alapján maximális felügyeletet biztosít.
A mozdonyvezető a forgalmi szolgálattevő által megadott menetengedélyt adja meg, majd nyugtázza azt. Ekkor a DMI normál kijelzést ad. A menetengedély tartalmazza a távolságot és a teljes szakaszra vonatkozóan az engedélyezett sebességet, továbbá valamennyi lényeges információt.

Meghaladás abban az esetben, ha a vágányút egyik eleme meghibásodott
Ez a funkció szűri ki a biztosítóberendezés felől érkező és a hibás elemekre vonatkozó információkat. Az ETCS-nek ki kell számítania a hibátlan elemeket tartalmazó vágányútra vonatkozó sebességet, míg a vágányút hibás elemeket tartalmazó részeinél a vonatot egy előre definiált és a hibás vágányúttal együtt a vonatra feladott sebesség szerint kell felügyelnie. A „Megállj” jelzőt meghaladó vonatnak lehetőség szerint a veszély okáról tájékoztatást kell adni, és azt mindaddig megjeleníteni a kijelzőn, amíg a teljes szerelvény át nem gördült a kritikus helye(ke)n.
Az ETCS önmagában nem képes az ilyen jellegű hibák értelmezésére. Ahhoz, hogy a különféle lehetséges zavarok között különbséget lehessen tenni, a részletes információkat a biztosítóberendezésből vagy a térközberendezésből kell feladni az ETCS számára.
A vágányút nem teljesen biztosított részeinek meghaladásánál a nemzeti előírásokat kell figyelembe venni.
Példa: Egy állomáson az egyik váltó hibás és így a kijárati jelzőt nem lehet szabadra állítani. Az összes többi elem hibátlan. Az ETCS a definiált feltételek mellett a vonatot felügyeli, miközben a hibás váltón áthalad. Ezután a vonat a fennmaradó szakaszon normál sebességgel haladhat tovább.

2. Több vontatójármű használata
Lehetővé kell tenni kettős vontatójárművek használatát anélkül, hogy az ETCS fedélzeti berendezést ki kellene kapcsolni azon a vontatójárművön, amelynek a vezetőállása nincs üzemben. Ez a funkció valamennyi ETCS-szel felszerelt vontatójárművön működik, ha az ETCS berendezés be van kapcsolva, még abban az esetben is, ha a vezetőállás nincs üzemben (pl. ingavonat).
A vett információ nem hathat a nem üzemelő vezetőállással rendelkező vontatójárművekre, és a túlhaladás funkció sem aktivizálódhat rajtuk. A DMI kijelzőn legfeljebb a vonat-, vagy technikai személyzet számára hasznos információk jelenhetnek meg.

3. Egymáshoz (tandemként) kapcsolt vontatójárművek használata
A funkció akkor használatos, ha a fedélzeti berendezés be van kapcsolva, pontosabban, ha egynél több vezetőállás van üzemben (kétmozdonyos vontatás, vagy tolómozdony használata).
A tandemként használt vontatójárművek csupán mechanikusan vannak összekapcsolva, pneumatikus fékkel vagy anélkül. Általában, a vontatójárművek között nincs villamos- vagy rádióösszeköttetés. Mind a két vontatójárművön szükség van mozdonyvezetőre.
A tandem mozdony a vonat bármelyik pontján lehet. Abban az esetben, ha a vonatot egy meredek emelkedőn kell segíteni, a tandem általában a vonat utolsó járműve. A fékezést a vezérmozdony vezetője végzi.
A túlhaladás funkció a tandem mozdonyon nem lehet aktív, ugyanakkor ha a megfelelő ETCS adatkapcsolat rendelkezésre áll, a tandem mozdony DMI kijelzőjén a vezérmozdony információi megjelenhetnek.
Az ETCS a tandem mozdonyt nem felügyeli. A tandem menetről az adatrögzítő feljegyzést készít.

4. Tolómozdony használata
A funkció alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy egy toló vontatójármű (tolómozdony) mechanikus összekapcsolás nélkül hátulról segítsen egy vonatnak. A tolómozdony lekapcsolódásától a kiindulási helyre való visszatérésig az ETCS felügyeletet biztosít számára.
A funkció értelemszerűen a tolómozdonyon kerül alkalmazásra. A funkció felügyeli a toló mozgás engedélyezett sebességét, és annak végpontját, ahol a segédmozdony elválik a szerelvénytől. Ekkor az üzemi féket vezérli a fedélzeti berendezés, és erről informálja a mozdonyvezetőt.
A visszatérésre érvényes menetengedélyt a tolómozdonyban lévő DMI-on ki kell jelezni, amikor a tolómozgás végén az elindul visszafelé.

5. Tolt vonat felügyelete szabad pálya esetén
Ezzel a funkcióval felügyelik a tolt vonatot az ETCS-szel kiépített vonalakon. A vasutak ezt a menetet rendes körülmények között tolatásnak tekintik. Mivel azonban ekkor vonatadatokra van szükség, az ETCS specifikációban vonat menetnek tekintik. Amennyiben egy vasút ezt a menetet ettől függetlenül ETCS tolatásként kezeli, akkor a tolatás esetén alkalmazottak az irányadók.
Mindenesetre a tolt vonat felügyeletének megteremtése legalább annyira fontos, mint normál tolatás esetében. A tolt vonatot a rendelkezésre álló információk segítségével kell felügyelni, és a DMI-on egyedi jelzéssel kell a vezetőt tájékoztatni. Ezen túlmenően a DMI-on a szokásos kijelzéseket kell megjeleníteni, és számításba kell venni a speciális, a tolt vonattal együtt járó követelményeket.
Tulajdonságánál fogva a funkció megvalósítása rádiós kapcsolatot, vagy olyan hurkot feltételez, amelynek maximális hossza meghaladja a tolt vonat maximális hosszát, hiszen a mozdony éri el legkésőbb a hurkot.

6. Tolt vonat felügyelete foglalt vágány esetében
A legtöbb dologban hasonlít az előző pontban leírtakhoz. A DMI-on továbbra is egyedi jelzésnek kell tájékoztatnia a mozdonyvezetőt a speciális üzemállapotról. A vonatot a rendelkezésre álló vonatsebesség adatok, de legalább a vonali sebességhatár alapján kell felügyelni. A felügyelt sebességet a kijelző nem mutatja folyamatosan, az kizárólag a vezető kérésére jelenik meg egy meghatározott ideig. Ehhez hasonlóan a menetengedély sem jelenhet meg a kijelzőn.

7. Útátjárók felügyelete
Egyes vasutak a közúti átjáróknál állandó sebességcsökkentést írnak elő. A sebességcsökkentésnek ezt a fajtáját az ETCS-nek fix pályainformációként kell feladni. Ekkor egy külön funkció felügyeli, hogy az útátjáróhoz közeledő vonat sebessége az előírt értékre csökkenjen.
Ha a vasút egy bizonyos távolságon belül és egy meghatározott sebesség alatt megkívánja a mozdonyvezetőtől a szintbeli kereszteződés szabad állapotának nyugtázását, akkor a távolság- és a megengedett sebességadatokat a többi pályaadattal együtt kell a fedélzetre felvinni és a mozdonyvezető számára kijelezni. Nyugtázás után a szintbeli kereszteződéssel kapcsolatos sebességcsökkentés megszűnik. Amennyiben a nyugtázás elmarad, akkor az EVC a szintbeli kereszteződésre érvényes sebességcsökkentést figyelembe véve felügyeli a vonatot.
Számos helyen ugyancsak előírás rögzíti, hogy hibás sorompóberendezés esetén a vonatnak meg kell állnia és/vagy csak csökkentett sebességgel szabad továbbhaladnia. Ezt a helyzetet egy újabb funkció felügyeli. Ekkor körülbelül fékúttávolságnyira a sorompó előtt a vonat információkat kap annak működőképességéről. Abban az esetben, ha a sorompó hibás, az ETCS-nek az útátjáró előtt meg kell állítania a vonatot, vagy csökkentenie kell a sebességét. Utóbbi esetben a vonat ezzel a csökkentett sebességgel haladhat tovább az útátjáróig. Szemben a lassújeleknél megszokottaktól, ebben az esetben nincs vonathossz késleltetés, azaz nincs szükség arra, hogy az egész vonat elhagyja az útátjárót az újragyorsítás előtt. A meghibásodott útátjárót, annak azonosítóját és a hiba okát a DMI-on ki kell jelezni.
Abban az esetben, ha a vonal kitöltő információk átvitelére alkalmas berendezéssel, vagy folyamatos információátvitellel van kiépítve, a közeledő vonatot még abban az esetben is informálni kell a sorompó állapotáról, ha a vonat már féktávolságon belül tartózkodik. Ha a vonat már az útátjáróban van, amikor a hiba jelentkezik, akkor normál sebességgel és a fennálló feltételeknek megfelelő felügyelet mellett haladhat tovább.
A vasutaknak a törvényes előírások figyelembe vételével minden egyes útátjáróra definiálniuk kell a rálátást, irányonként a sebességet stb. Ha a vonat valamilyen okból olyan lassan közeledik, hogy a sorompó automatikusan felnyílna mielőtt a vonat az útátjárót elérte volna, az ETCS fedélzeti berendezése úgy felügyeli a vonatot, mintha az útátjáró hibás lenne.
Az ETCS végül információkat tud nyújtani az útátjárók zárásához és felnyitásához is.

Vissza az EVC-hez

Lap teteje